Quality Austria

Quality Austria, medzinárodná vzdelávacia, certifikačná a hodnotiaca spoločnosť, ktorá vznikla zoskupením štyroch samostatných organizácií pôsobiacích na európskom trhu už niekoľko desaťročí. Sú to ÖQS - certifikačná a hodnotiaca autorita manažérskych systémov, ÖVQ - vzdelávacia organizácia a certifikujúca osoby, ÖQA - spoločnosť pre hodnotenie produktov a služieb, AFQM - člen zaoberajúci sa európskym modelom pre manažérstvo kvality.

Aktivity spoločnosti prenikajú všetkými oblasťami hospodárstva, naprieč spektrom súkromého podnikania, štátnej správy a samosprávy. V celosvetovom rozsahu je Quality Austria garantom odbornosti a zárukou uznania.

QualityAustria ponuka služieb