Manažérstvo rizík

»Detail

Vzhľadom k stale tvrdším konkurenčným podmienkam a ekonomickej situácií nie je možné dosiahnuť úspech bez kontinuálneho vykonávania zmien takmer  vo všetkých oblastiach - marketingu, financovani, riadení, kvalite poskytovaných produktov, atď. Každá zmena nesie so sebou riziko, že jeho predpokladaný výsledok sa nemusí dosiahnuť, že konečný stav môže byť ešte horší, než stav pred zmenou. Najmä vo väčšich organizáciách hraje dôležitú úlohu jednotné a kompléxne hodnotenie rizk, jeho agregácia a finančné ohodnotenie. Tak ako v iných oblastiach, i v manažérstve rizík musia byť zohľadnené príslušné regulačné požiadavky. Či už sa to týka požiadavok všeobecne záväzných, alebo špecifických pre určité odvetvie.

Posudzovateľ rizík

Vzhľadom k stale tvrdším konkurenčným podmienkam a ekonomickej situácií nie je možné dosiahnuť úspech bez kontinuálneho vykonávania zmien takmer  vo všetkých oblastiach.

»Detail
Často sú firmy poisťované iba proti běžným a známým nebezpečenstvám alebo rizikám v zhode so zákonnými požiadavkami. Mnoho druhov nebezpečenstva a rizík sa však neberie do úvahy. Na konci roku 2009 vstúpila do platnosti ISO 31000:2009 Manažérstvo rizík. Táto norma, či štandard integruje manažérstvo rizík do všetkých podnikateľských aktivít, od nastavenia podnikovej strategie po operatívne implementovanie do jednotlivých procesov a manažérskych postupov rozhodovania za podmienok neistoty. Nový štandard pre manažérstvo rizík nie je iba ďalším systémom, ale on prináša aj nový pohľad na riziká ako príležitostí, a to tak z pohľadu strategického riadenia, ako aj implementácie do procesov.

Hodnotenie manažérstva rizík

Často sú firmy poisťované iba proti běžným a známým nebezpečenstvám alebo rizikám v zhode so zákonnými požiadavkami. 
 

Certifikácia systému, verifikácia a validácia

ISO 28000
Risk Assessments
ISO 31010
ISO 31000
BS 25999 Business Continuity Management (BCM)
New BSI-Standart 100-4

 

Školenie a personálna certifikácia

Kurzy

Posudzovateľ rizík
Špecialista manažérstva rizík - prihláška a anotácia kurzu tu