Predstavenie spoločnosti

Quality Austria
 
Quality Austria, medzinárodná vzdelávacia, certifikačná a hodnotiaca spoločnosť, ktorá vznikla zoskupením štyroch samostatných organizácií pôsobiacích na európskom trhu už niekoľko desaťročí. Sú to ÖQS - certifikačná a hodnotiaca autorita manažérskych systémov, ÖVQ - vzdelávacia organizácia a certifikujúca osoby, ÖQA - spoločnosť pre hodnotenie produktov a služieb, AFQM - člen zaoberajúci sa európskym modelom pre manažérstvo kvality. 

Aktivity spoločnosti prenikajú všetkými oblasťami hospodárstva, naprieč spektrom súkromého podnikania, štátnej správy a samosprávy. V celosvetovom rozsahu je Quality Austria garantom odbornosti a zárukou uznania. 

Quality Austria realizuje služby v oblastiach systémov manažérstva kvality, environmentálnych systémov riadenia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a mnoho ďalších medzinárodných a národných štandardov. Dôraz v našich činnostiach kladieme na integráciu požiadaviek jednotlivých noriem, zákonných požadaviek a predpisov.

Spektrum služieb spoločnosti Quality Austria zaručuje zákazníkom dlhodobú optimalizáciu a ďalší rozvoj procesov a štruktúr, ktoré vedú k výraznej úspore času a nákladov. Uvoľnené zdroje možno využiť pre kľúčové kompetencie alebo ich so ziskom ušetriť.

Quality Austria zabezpečuje všetky predpoklady pre vyššiu tvorbu hodnôt a tým aj lepšiu pozíciu na trhu.