SCC - Bezpečnosť dodávateľov

SCC je štandard, ktorý definuje postup na auditovanie a certifikáciu manažérstva bezpečnosti pri práci, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia dodávateľov. Jeho zavedenie a udržiavanie pomáha dodávateľským spoločnostiam preukázať, že spĺňajú požiadavky nevyhnutné na predchádzanie vzniku pracovných úrazov, nehôd, nežiadúcich udalostí, a že vykonali všetky opatrenia nevyhnutné pre zníženie či odstránenie rizika, ktorému sú pracovníci, alebo životné prostredie vystavení. VCA (SCC) je oveľa viac než len univerzálny checklist. Ide o komplexné hodnotenie, ktoré ponúka certifikačný orgán dodávateľským firmám v oblasti bezpečnosti pri práci, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia

Informačný leták o SCC

Radi Vám poskyrneme viac informácii na požiadanie.